Jaarrekening 2018

InhoudsopgavePagina
Narratief rapport
Samenstellingsverklaring
Algemeen
Dit hebben we in 2018 gedaan
Toekomstplannen

Financiëel Jaarrapport
Balans per 31 december 2018
Toelichting op de winst-en verliesrekening over 2018

2
3
4
5


6

7

————————————————————————— Pagina 2

Stichting Honour 2 Life
Rolderstraat 14
7894 PC De Kiel

Betreft: jaarcijfers 2018

Geacht bestuur van Stichting Honour 2 Life,

Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij de jaarrekening van Honour 2 Life te De Kiel samengesteld.
Het bestuur is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de jaarrekening.

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Wij hebben de, in dit rapport op pagina 6 tot en met 8 opgenomen, jaarrekening 2018 van Stichting Honour 2 Life te De Kiel samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust daarom ook bij het bestuur. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring
inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder standaard 4410 “Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie”. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.
De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met Titel 9 boek 2 BW.

Met vriendelijke groet,
Schippers Administratie C.V.

—————————————————————————- Pagina 3
Algemeen

Organisatie en doelstelling
Stichting Honour 2 Life wil Eer en Respect aan het glorieuze Leven geven dat ons door God geschonken is, met mooie projecten die het Leven van mensen kunnen verbeteren.

“En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen ” 3(Deut.24:21)


Visie en missie

 • Wij vinden dat eenieder recht heeft op een menswaardig, liefdevol en gerespecteerd bestaan, waarin hij/zij de door
  God gegeven talenten kan ontwikkelen.
 • Wij menen dat dieren en natuur ook kostbaar zijn Gods ogen en ondersteunen daarom projecten die deze in goed
  rentmeesterschap willen beheren
 • Hoog in ons vaandel staan geloof, duurzaamheid en zelfredzaamheid.
  Doelgroepen
  Honour 2 Life is aktief in het dorp en de omgeving van Enyezini in het noorden van Malawi. De stichting maakt, samen
  met de lokale bevolking, projecten waar met als doel zelfredzaamheid en duurzaamheid van de betrokkenen.

  Zo zijn in 2017 gerealiseerd:
 • 6 vrouwen hebben bonenzaad ontvangen voor hun tuinen
 • 13 meisjes hebben voor de middelbare school schoolgeld, uniformen,
  schoenen, schooltassen en -boeken en voedsel gekregen
 • 2 studenten konden naar college
 • 48 geiten zijn uitgedeeld
 • 140 microkredieten zijn verstrekt
 • 75 zaadprojecten zijn begonnen

  ————————————————————————- Pagina 4
  Wat hebben we in 2018 gedaan
  Dit jaar hebben we Compassion afgebouwd na 5 jaar twee schoolkinderen gesteund te hebben. Daarvoor in de plaats is
  een kindercreche in Kaap Verdië gekomen. Ook is de Fondation MNMP, Burkina Faso definitief tot een einde gekomen.
  Honour 2 Life is dit jaar vooral aktief gebleven in het dorp en de omgeving van Enyezini in het noorden van Malawi. De
  stichting maakt, samen met de lokale bevolking, projecten waar met als doel duurzame zelfredzaamheid van de
  betrokkenen.

  Omdat onze secretaris in april en december in Malawi is geweest, konden we in 2018 werken aan:
 • afbouwen van 2 huisjes voor politieagenten en -kantoor
 • afbouwen van huisje voor verpleegster en herstellen van het kliniekje
 • afbouwen van de ambachtschool
 • bouw faciliteren van Chintuli basisschool
 • training door Foundation for Farming van 6 sleutelboeren in biologisch cultiveren-zoals-
  God-het-bedoeld
 • uitbreiding van ons team met een full time trainer
 • oprichten van Honour 2 Life Development Committee met 10 leden die onze voeten, oren, ogen en mond in het veld zijn
 • sensibiliseren van noodzaak van houtskoolproduktievelden en energiezuinige oventjes
 • 41 studenten aan voortgezet onderwijs en 2 college studenten steunen
 • opleiden van 13 schoolverlaters tot klasassistent basisonderwijs.

  —————————————————————————- Pagina 5
  Toekomstplannen

  Voor 2019 staat ook nog veel op stapel:
 • Meer zelfredzame projecten faciliteren in de dorpen rondom Enyezini d.m.v. onze
  kernaktiviteit: microkredieten aan Village Savings en Loans (VSL) groepen.
  Daarvoor stellen we 7 field officers aan.
 • Erosiebestrijding op alle schoolterreinen, en schooltuinen stimuleren
 • De ambachtschool grotendeels operationeel krijgen, op een zelfredzame, duurzame manierpartnerschool
  vinden voor de middelbare school
 • Stimuleren van partnerkerk voor de lokale CCAP-kerk
 • Gezondheidszorg stimuleren door huis aan huis voorlichting over
  zwangerschapspreventie
 • Nieuwe huisjes voor minder valide Marie Sauwa en -kleermaker bouwen
 • Houtskoolproduktievelden realiseren
 • Energiezuinige kooktoestelletjes stimuleren
 • Heel veel meer gezinnen omturnen naar biologisch boeren
  -meer
  diversiteit aanbrengen in soorten gecultiveerde gewassen
 • 55 dorpen voorzien van 50 fruitbomen
 • Experimenteren met het conserveren van fruit (drogen en jams)
 • Stimuleren van kippenfokkerijen en boomkwekerijen d.m.v. zeer gunstige kredieten
 • Trainingen op dorpsniveau over velerlei onderwerpen
 • Stimuleren van onderhoudscontracten tussen pomptechnicus en pompgebruikersgroepen.

  Voor Astrids uitgebreide dagelijkse blogs verwijs ik naar onze website stichtinghonour2life.nl
  We verwachten dat de uitgezette kredieten eind 2019 voor 95% terugbetaald zullen zijn dankzij de permanente begeleiding van project manager Satiel Banda en trainer Ephraim Uluka.
  De kapitalen worden opnieuw uitgezet, de rentes komen ten goede van de scholen. Vanaf 2020 verwachten we dat de dorpen grotendeels zelfgenererend zullen zijn.
  Wij danken de Almachtige hoe de stichtingsactiviteiten zo gegroeid zijn en we vertrouwen op Zijn verdere leiding in de toekomst.

  De Kiel, 17 januari 2019
  Huib Povel, voorzitter


—————————————————————————– Pagina 6

FINANCIËEL JAARRAPPORT 2018 STICHTING HONOUR 2 LIFE

BALANS per 31 december 2018

20182017
Vlottende activa
Vorderingen
Leningen € 16.979
Liquide middelen
ABN .004 € 112.419€60.516
ABN Spaar .430 €129.204 €128.818
Effecten
ABN Effectenrekening € 543.023 + €616.691+
Totaal
€ 801.625 €806.025
Passiva
Eigen Vermogen
Stand per 1 januari € 806.025
Af: Resultaat boekjaar -€ 4.400
Stand per 31 december € 801.625 €806.025
Totaal € 801.625 €806.025

—————————————————————————–Pagina 7

TOELICHTING OP WINST- EN VERLIESREKENING 2018

2018
Donaties
Donaties€ 80.000
€ 80.000
Organisatorische kosten
Algemene kosten € 200
Reclame- en advertentiekosten€ 70
Reiskosten€ 245
Bankkosten € 271 +
€ 786
Financiële lasten
Beheervergoeding effecten -€5.067
Service kosten -€ 832
Transactiekosten & bewaarloon -€ 561 +
-€ 6.460
Financiële baten
Opbrengst Rente € 440
Opbrengst Dividend € 8.037
Resultaat Effecten €14.212 +
€22.689
Afdracht fondsen
Compassion -€ 380
Chreche Kaap Verdië -€ 300
Fond. NNMP -€ 656
H2L Malawi €98.508 +
-€99.844
Afboeken van Reserve € 4.400